STUDY AREA


North-Europe Svalbard

B: Billefjorden

K: Kongsfjorden

KR: Kongsfjordrenna

M: Magdalenefjorden

R: Raudfjorden

W: Wijdefjorden

  
string(2) "61"
Spio filicornis Themisto abyssorum Themisto libellula Thracia septentrionalis Thyasira dunbari Travisia forbesii Astarte borealis Chone sp. Edwardsia fusca Eteone spetsbergensis